TR EN
ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ DUYURULAR PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM

Kararın 1. Maddesi İle ;22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yer alan ve “Serbest (döviz) fonlarına” % 15 oranındaki tefkifat uygulaması 01.01.2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
Kararın 2. Maddesi İle; Vadesiz ve özel cari hesaplara 30/09/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak tefkifat oranlarının uygulanma süresi 31.03.2021 tarihine uzatılmıştır.
Söz konusu oranlar;
1-Mevduat faizlerinden;
                 i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,[24]
                ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
                iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
            iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli     hesaplarda % 0
2-Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
               i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
               ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
               iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
Kararın 3. Maddesi İle; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.
Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.”

Cumhurbaşkanı Kararı İçin Tıklayın.

 

Diğer Duyurular

Yurt İçinde Döviz Cinsinden Yapılan Menkul Satış Sözleşmelerinin Ödeme Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) 19.04.2022 Tarihli Ve 31814 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Vergi Mükelleflerine 2022 Yılı İçin Faydalı Bazı Bilgiler

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret; Net 4.250,00-TL Olarak belirlenmiştir. Daha detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır

KDV ve stopajlara ilişkin bazı indirimler 01.10.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

KDV ve stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 31/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 ve 2813 sayılı Karar ile değişiklikler yapıldı.

Tevfikat Oranlarının Uygulanma Süresi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi gereğince uzatıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile, 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca Geçici 2. ve 3. maddelerinin uygulanma sürelerinde 93 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevfikat oranları hakkında değişiklik yapıldı.

31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Mezkur Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar verilmiştir. Karar gereğince 31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.