Pratik Bilgiler

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
SS ce GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Amortisman Sınırı
Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti
Asgari Geçim İndirimi (AGİ Hesaplama)
Bağkur Prim Tutarları
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarları
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
Damga Vergisi Oranları
Defter Tutma Hadleri (Bilanço Esasına Göre)
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
Demirbaş Sınırı
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Sınırı (Fiş Kesme Sınırı)
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi
Had ve Miktarlar
Kıdem Tazminatı Tavanı
Kira Geliri (Konut) İstisna Tutarı
İşçilik Maliyetleri
Özel Usulsüzlük Cezaları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
Sakatlık İndirimi Tutarları
SGK Gecikme Zammı Oranları
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları
Tüketici Enflasyon Oranları / Tüketici Fiyatları Endeksi Rakamları (TÜFE)
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
Üretici Enflasyon Oranları / Üretici Fiyatları Endeksi Rakamları (ÜFE)
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
Vergi Tarifesi