hizmetler

Bağımsız Denetim

Global ekonomik koşullarda, gerek uluslararası gerekse ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır.

Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir.

VİZYON MÜŞAVİRLİK uluslararası muhasebe standartları “IFRS” ile, “SPK” ve ulusal muhasebe ilke ve standartlarına göre; şirket, kurum, kuruluş ve fonların mali tablolarının incelenmesi, yeniden düzenlenmesi ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması konularında uzman bir kuruluştur.

VİZYON MÜŞAVİRLİK aşağıda belirtilen alanlarda bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır:

Halka Açık Şirketler

Halka Açık Sayılan Şirketler

Aracı Kurumlar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Finansal Kiralama Şirketleri

Faktoring Şirketleri

Yatırım Fonları

Emeklilik Fonları

Finansman Şirketleri

EPDK Lisans Sahibi Tüzel Kişiler

EPDK Sertifika Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişliler

EPDK Yetki Belgesi Sahibi Resmi ve Özel Şirketler

Organize Sanayi Bölgeleri

İşsizlik Sigortası Fonu

UFRS ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri

“Due Dilligence” Raporlarının hazırlanması

Ham Petrol ve Petrol ürünleri İthali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler

İsteğe Bağlı Özel Denetim Hizmetleri

Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması

Finansal Analiz

Kooperatifler

Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca Yaptırılacak Denetimler